सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ : मन्त्री भट्ट

kqsf/;Fu s''/fsfgL ub}{ cfk""lt{dGqL e66sf7df8f}F, & df3 M g]kfn / ef/tLo k|wfgdGqLaLr dªunaf/ lj/f6gu/l:yt PsLs[t eG;f/ hfFrrf}sLsf] lel8of] sGkm/]G;dfkm{t ;+o'Qm?kdf pb3f6gkl5 l;+xb/af/l:yt k|wfgdGqL sfof{nodf kqsf/;Fu s''/fsfgL ub}{ pBf]u jfl0fHo tyf cfk""lt{dGqL n]v/fh e66 . t:jL/ M/f]zg ;fksf]6f÷/f;;
सेयर गर्नुहोस्
144Shares

कार्तिक १२,ई–साझाकुरा

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि चाडै प्रक्रिया थालनि गरिने बताएका छन् ।

मङ्गलवार महाकाली नगरपालिका १ मा सुख्खा बन्दगाह निर्माण स्थलको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले सरकारले प्राथमिकताका साथ बन्दगाह निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने बताए । वाणिज्य सचिवको नेतृत्वको टोलीले बस्तुस्थीति बुझेर प्रक्रिया शुरु गर्ने उनले बताए । मन्त्री भट्ट सँगै अनुगमनमा सांसद डा दिपकप्रकाश भट्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर सुनार  र मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीको सहभागिता थियो ।

सुख्खा बन्दगाहका लागि भारतले गढीगोठ क्षेत्रमा सर्भेको काम शुरु गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले कात्तिक १६ गते देखि काम शुरु गर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

साझाकुरा मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्धारा संचालित www.esajhakura.com का लागि तपाईको केही प्रतिक्रिया भए माथिको Comment Box मा आफ्नो अमुल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला । हामीसँग तपाईं Facebook, TwitterYouTube मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

पछील्लो पोस्ट मूर्ति विसर्जन गर्न गएका बालक नदीमा बेपत्ता
अगिल्लो पोस्ट वागमती प्रदेश प्रमुख कोरोना पुष्टि